SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ZYSKIEM

Tworzymy skalowalne i szyte na miarę rozwiązania umożliwiające systemowe zarządzanie zyskownością przedsiębiorstwa.
Specjalizujemy się w systemowym zarządzaniu zyskownością, które polega na wprowadzeniu do organizacji modeli kalkulacyjnych ułatwiających podejmowanie decyzji biznesowych dotyczących polityki cenowej, strategii sprzedaży czy optymalnego ustawienia produkcji. Wdrażamy rachunki rentowności produktów, klientów, handlowców, produktów, kanałów sprzedaży i polityki cenowo-rabatowej. Dzięki zastosowaniu modeli symulacyjnych wiarygodnie szacowany jest potencjalny wzrost zysku z obecnego portfela produktów, klientów, można symulować, jakie podejście zastosować do współpracy z dużymi klientami, aby osiągać trwały wzrost zysku oraz jak kształtować politykę cenowo-rabatową do stymulowania rentowego zachowania klientów i pracowników. Przeprowadzając w firmie SZZ, dokonujemy kalkulacji pełnego kosztu wytworzenia (TKW) produktów, z uwzględnieniem kosztów pośrednich produkcji i ze wskazaniem obszarów generujących największy koszt. Przygotowujemy kalkulację progu rentowności wyrobów, z wyznaczeniem minimalnej partii produkcji tak, aby osiągnąć opłacalność produkcji przy zadanej cenie. Wprowadzamy do organizacji dynamiczne kalkulatory rentowności zleceń i ofert, a także prognozujemy przepływy pieniężne w firmie (cash flow). W ramach współpracy, przeprowadzamy z Klientem warsztaty, podczas których w ciągu kilku dni wdrażamy Pracowników w zasady i mechanikę działania modeli kalkulacyjnych, na których będą pracować na co dzień.

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ZYSKIEM – W PRAKTYCE

SZZ to kompleksowy zespół produktów doradczych. Wdrożone w organizacji, pozwalają przejąć pełną kontrolę nad finansami i planowaniem rozwoju firmy. Na ZSS składa się:

 1. Rachunek rentowności produktów, klientów

Budowa nowoczesnego rachunku rentowności produktów i/lub klientów, to kluczowy element dzięki którem możemy opracować właściwą strategię, w szybkim czasie wyprzedzić konkurencję i osiągnąć sukces rynkowy.

 • Czy na produkcie / kliencie tracę czy zarabiam?
 • Czy największy Klient na pewno jest najlepszym Klientem?
 • Jak można zwiększyć zysk z obecnego portfela klientów?
 • Jaki jest potencjał wzrostu zysku i gdzie leży?
 • Czy każde zlecenie jest opłacalne?
 • Czy cały potencjał Firmy jest optymalnie wykorzystywany?

Nowoczesny rachunek rentowności pozwala śledzić na bieżąco zyskowność poszczególnych klientów/produktów. Dzięki temu możemy świadome podejmować decyzje o rentownych warunkach współpracy oraz znać warunki brzegowe przy negocjacjach. Istnieje wiele instrumentów pozwalających klienta mało rentownego zmienić w zyskownego. Trzeba tylko wiedzieć ile kosztuje cała współpraca z klientem i jaki jest próg rentowności tej współpracy.

Rachunek rentowności produktów oraz klientów pozwala odkryć prawdę o zyskach i znaleźć skuteczne sposoby poprawy rentowności.

 1. Kalkulacja pełnego kosztu wytworzenia (TKW) i progu rentowności

W firmach produkcyjnych zdecydowana większość kosztów (70% i więcej), to koszty produkcji. Dlatego pełne i wiarygodne kalkulacje kosztów wytworzenia oraz progu rentowności poszczególnych produktów i/lub zleceń to kluczowe zagadnienie do podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących zarówno pojedynczych kontraktów, jak i całej polityki cenowo-rabatowej.

Właściwe przyczynowo-skutkowe kalkulacje kosztu wytworzenia są szczególnie ważne dla Firm posiadających zróżnicowany asortyment produkcji i sprzedających swoje produkty na niskich marżach. Oprócz aspektów ekonomicznych, normowanie czasu operacji jest konieczne do planowania produkcji, identyfikacji wąskich gardeł („przeładowania” zasobów) i kalkulacji kosztów niewykorzystanych zasobów. Jest to kluczowy element optymalnego zarządzania produkcją, zarówno od strony kosztowej jak i terminowej.

Kalkulacja pełnego kosztu wytworzenia i progu rentowności jest trudnym, złożonym zagadnieniem łączącym w sobie zarówno elementy technologiczne produkcji jak i finansowe, konieczne do wyceny zasobów. Aby w sposób szybki przekazać wiedzę i zbudować indywidualny, wiarygodny model kalkulacyjny dopasowany do specyfiki danej firmy stosujemy podejście warsztatowe.

Warsztat prowadzony jest dla interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą pracownicy produkcji (technolog, planista, kadra kierownicza), finansów (finanse, księgowość, controlling), zaopatrzenia oraz opcjonalnie sprzedaży i logistyki.
Na warsztatach zespół wspólnie buduje model kalkulacyjny dla wybranych produktów. Prowadzący z jednej strony przekazuje uczestnikom wiedzę dotyczącą sprawdzonych metod i technik stosowanych w kalkulacjach, natomiast uczestnicy przekazują informacje i dane wejściowe do budowy modelu. Dzięki wspólnej pracy powstaje pierwszy model kalkulacyjny. Wyniki kalkulacji zestawiane są
z wyliczeniami wcześniej stosowanymi w Firmie. Dzięki temu zespół może zobaczyć różnice pomiędzy różnymi metodami kalkulacji, wyciągnąć wnioski i zacząć je od razu przekładać na decyzje biznesowe.

Warsztat pozwala uczestnikom szybko, skutecznie i w przyjazny sposób poznać praktyczne metody oraz uzyskać odpowiedzi na takie pytania jak:

 • Z jaką szczegółowością definiować model (gniazda, role, operacje, wydziały)?
 • Jak rozliczać energię elektryczną, gaz i inne media?
 • Czy i jak rozliczać wydziały pomocnicze (utrzymanie ruchu, planowanie, …)?
 • Jak rozliczać koszty kadry kierowniczej?
 • Jak uwzględniać przerwy (fizjologiczne, odprawy, naprawy, awarie, ….)?
 • Jak definiować i wyceniać zasoby?
 • Czy i jak normować produkcję…?
 • Czy da się znormować produkcję na zamówienie?
 • I inne.

Bardzo ważnym rezultatem warsztatów jest zrozumienie wagi właściwych kalkulacji, docenienie wynikających z tego korzyści, zapał do dalszej wspólnej budowy modelu i świadomość zespołu, że to da się zrobić!

 

 1. Kryzysowe sterowanie firmą w oparciu o cash flow

Cash is the king! Zwłaszcza w czasach trwającego kryzysu zarządzanie płynnością finansową, to dla wielu firm być, albo nie być. Dlatego każdy odpowiedzialny przedsiębiorca musi odpowiedzieć sobie na pytania: Czy potrafi ocenić jakie jest zapotrzebowanie firmy na gotówkę w przyszłym tygodniu, miesiącu i kolejnych…? Czy wie kiedy gotówki zabraknie?

Chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami w tym zakresie. Skuteczną metodą przekazania wiedzy i szybkiego zbudowania dedykowanego modelu są interaktywne warsztaty. W wyniku warsztatów oprócz gotowego do użycia modelu prognozowania przepływów pieniężnych uczestnicy otrzymują praktyczną wiedzę w obszarze następujących zagadnień:

 • Co w obecnym czasie powinniśmy stale monitorować, aby przetrwać?
 • Jak szybko i praktycznie weryfikować nasze pomysły przeciwdziałań kryzysowych?
 • Czy na pewno teraz „rozpoznanie bojem”, to skuteczna metoda?
 • Dlaczego obecnie tradycyjne podejście do Cash-Flow się nie sprawdzi?
 • Co jest niezbędne do stworzenia cash-flow, aby można było realnie monitorować kiedy zabraknie nam gotówki. Czy to będzie za tydzień, dwa, … czy może sześć?
 • Jak przekładać prognozę cash-flow na decyzje kryzysowe?
 • Jak szybko i skutecznie opracować taktykę kryzysową i sprawić, że będzie ona skutecznie realizowana?
 • Co zrobić, aby ludziom chciało się chcieć i szczególnie w trudnych czasach, mieli inicjatywę i skutecznie realizowali naszą taktykę kryzysową?
 • Komu płacić, a komu nie, gdy zabraknie gotówki?

Przedstawione podejście do sterowania firmą w oparciu o cash flow szczególnie zalecane jest dla firm będących w kryzysie, ale może też być z sukcesem stosowane w firmach planujących intensywny rozwój.

 1. Monitorowanie biznesu i aktywny nadzór właścicielski

Każda organizacja, która chce się bezpiecznie rozwijać, musi mieć nie tylko wypracowaną świadomą strategię, dopasowaną do potencjału i możliwości Firmy, ale również strategia musi być zakomunikowana, a wszyscy managerowie powinni efektywnie współdziałać przy jej realizacji.

Aby firma osiągnęła sukces menagerowie muszą realizować jedną wspólną strategię. Dlatego szalenie ważne jest aby ich indywidualne cele i wyznawane wartości były zbieżne z celami i systemem wartości Firmy. Aby podołać tak trudnemu wyzwaniu potrzebna jest osoba o bardzo wysokich interdyscyplinarnych kwalifikacjach, która doskonale rozumie zarówno sprzedaż jak i produkcję oraz logistykę. Osoba, ta musi mieć duże doświadczenie managerskie, predyspozycje przywódcze i być świetnym psychologiem, potrafiącym skutecznie oddziaływać na ludzi.

Do skutecznego sterowania firmą konieczne jest zbudowanie transparentnego systemu pomiaru, pokazującego wszystkim interesariuszom (właścicielom, zarządowi i managerom), tę samą prawdę o wynikach i efektywności firmy i poszczególnych procesów.

Jesteśmy po to, aby dzielić się z Państwem naszym doświadczeniem. Nasi managerowie posiadają doświadczenie w zarządzaniu firmami zagranicznymi i/lub krajowymi, a dzięki wieloletniej praktyce biznesowej skutecznie ustawiają i prowadzą proces stałego monitorowania biznesu, tworząc zarazem aktywny nadzór właścicielski.

Właściwie ustawiony nadzór właścicielski, to:

 1. Pełna i obiektywna informacja zwrotna: na czym tracę, a na czym zarabiam?
 2. Świadomie podjęte decyzje dotyczące polityki produktowej, w oparciu o historyczne analizy rentowności, prognozy i badania otoczenia biznesowego (rynek, konkurencja, prognozy makroekonomiczne) oraz symulacje prognostyczne.
 3. Wiarygodna strategia, wypracowana na podstawie modeli symulacyjnych, pozwalających oceniać zyskowność firmy, produktów, klientów w różnych scenariuszach strategicznych.
 4. Zweryfikowana strategia na podstawie scenariuszy symulacyjnych, pozwalających weryfikować inicjatywy zmian w procesie produkcji, sprzedaży, w portfelu produktów i klientów.
 5. Stały sprawnie działający system monitorowania, działający na zasadzie systemu wczesnego ostrzegania.
 6. Realna strategia klarownie zakomunikowana managerom.
 7. Konkretne okresowe plany dla poszczególnych managerów.
 8. Realne i jednoznacznie wyznaczone managerom cele.
 9. Wiarygodna ocena, czy Twój biznes wymaga dofinansowania? W jakiej wysokości i w jakich obszarach mają być lokowane pieniądze? Które inwestycje przełożą się na zyski? Na jaki zwrot można liczyć i czy jest on adekwatny do poziomu ryzyka?

Dzięki zastosowaniu modeli symulacyjnych wiarygodnie szacowany jest potencjalny wzrost zysku z obecnego portfela produktów i klientów. Można symulować, jakie podejście zastosować do współpracy z dużymi klientami, aby osiągać trwały wzrost zysku oraz jak kształtować politykę cenowo-rabatową do stymulowania rentowego zachowania klientów i pracowników. Dzięki temu personel Firmy zaczyna dobrze rozumieć uwarunkowania związane z maksymalizacją zysku oraz w znacznie większym stopniu bierze odpowiedzialność za swoje działania prowadzące do systematycznego zwiększania efektywności i rentowności. Systemowe Zarządzanie Zyskiem przekłada się na wzrost rentowności przedsiębiorstwa, stwarza możliwości systematycznego rozwoju Firmy i skutecznego konkurowania z firmami korporacyjnymi.

CETI to nowoczesna platforma zarządcza do budowania złożonych modeli kalkulacyjnych przetwarzających miliony danych operacyjnych, zgromadzonych w systemach ewidencyjnych (finansowych, magazynowych, produkcyjnych, CRM, płacowych i/lub  indywidualnych Excelach), w użyteczne informacje niezbędne do świadomego zarządzania każdą firmą.

W CETI tworzone są modele kalkulacyjne pozwalające analizować rentowność produktów, klientów, segmentów rynku, handlowców, kanałów dystrybucji w ujęciu historycznym (ex-post) oraz w ujęciu planistycznym i symulacyjnym (ex-ante).

FiM Consulting opracowało metodę systemowego zarządzania zyskiem. Metoda ta zakłada budowę odpowiednich modeli kalkulacyjnych pozwalających na:

 1. Stałe analizowanie rentowności produktów, klientów, grup produktowych, segmentów rynku, kanałów dystrybucji, handlowców i innych zdefiniowanych przekrojów analitycznych.
 2. Przeprowadzanie symulacji zyskowności, przy zadanych założeniach biznesu.
 3. Prowadzenie systematycznego, holistycznego planowania.
 4. Stałe, aktywne monitorowanie biznesu, motywujące i wspierające managerów w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych.

Platforma CETI daje managerom bardzo efektywne narzędzie do świadomego zarządzania biznesem i   skutecznej poprawy wyników Przedsiębiorstwa.