EFRR

FiM Consulting Sp. z o.o. informuje, że  zawarł umowę nr  RPLU.01.03.00-06-0016/18-00 na realizację projektu pn. „Centrum Badawczo-Rozwojowe FiM Consulting Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie: 1.3, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis projektu: Celem projektu jest rozwój działalności badawczo-rozwojowej FiM Consulting Sp. z o.o. poprzez powołanie w Lublinie nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego. W ramach Centrum B+R Spółka będzie świadczyła usługi badawczo-rozwojowe na rzecz innych podmiotów (głównie przedsiębiorstw produkcyjnych) oraz będzie prowadzić prace nad nowymi produktami i usługami podnoszących konkurencyjność Spółki i regionu. Projekt będzie realizowany poprzez inwestycje w środki trwałe i WNiP oraz nabycie odpowiedniej wiedzy technicznej. Wydatki kwalifikowane projektu będą współfinansowane przez Unię Europejską w ramach EFRR. Uzasadnieniem dla realizacji interwencji jest potrzeba zwiększenia prorynkowej aktywności badawczej przedsiębiorstw. W ramach realizacji projektu powstanie system informatyczny do badania efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw i ich procesów. System ten będzie stanowił narzędzie badawcze do prowadzenia prac badawczych nad zoptymalizowaniem zarządzania informacją w ramach inteligentnych sieci w przedsiębiorstwach. Będzie to narzędzie informatyczne działające w chmurze, które pozwoli planować i monitorować całe przedsiębiorstwo i procesy w nim zachodzące, w celu prowadzenia badań nad optymalizacją.

W efekcie realizacji projektu powstanie nowe miejsce pracy na stanowisku badawczym, zostanie nawiązana współpraca z jednostką naukową i firmami z sektora MSP w obszarze działalności Centrum oraz wzrosną nakłady na działalność B+R.

Czas realizacji projektu to 36 m-cy.

Wartość projektu: 3 534 601,80zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 008 272,00zł

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/01/2019

Zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2019r. aktualizacja

Zal-1-Formularz-ofertowy

Zal-2-Sytuacja-ekonomiczna-i-finansowa

Zal-3-Powiazania

WYNIKI POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCY dot zapytania ofertowego nr 02/01/2019

Postępowanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte ze względu na zbyt duże rozbieżności cenowe w przesłanych ofertach.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/01/2019

Zapytanie ofertowe z dnia 18.01.20019r.

Zal-1-Formularz-ofertowy

Zal-2-Sytuacja-ekonomiczna-i-finansowa

Zal-3-Powiazania

WYNIKI POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCY dot zapytania ofertowego nr 18/01/2019

Informacja o wyniku postępowania wybory przez Zamawiającego FiM Consulting Sp. z o.o. najkorzystniejszej oferty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”, 1. Oś priorytetowa: „Badania i innowacje”.

Wyniki postępowania wyboru wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/02/2019

Zapytanie ofertowe z dnia 15.02.2019r. 

Zapytanie ofertowe z dnia 15.02.2019r. zmiana terminu skladania ofert

Zal-1-Formularz-ofertowy

Zal-2-Sytuacja-ekonomiczna-i-finansowa

Zal-3-Powiazania

WYNIKI POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCY dot zapytania ofertowego nr 15/02/2019

Informacja o wyniku postępowania wybory przez Zamawiającego FiM Consulting Sp. z o.o. najkorzystniejszej oferty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”, 1. Oś priorytetowa: „Badania i innowacje”.

Wyniki postępowania wyboru wykonawcy 15.02.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25/03/2019

Zapytanie ofertowe z dn. 25.03.2019r.

Zal-1-Formularz-ofertowy 25.03.2019

Zal-2-Sytuacja-ekonomiczna-i-finansowa 25.03.2019

Zal-3-Powiazania 25.03.2019

WYNIKI POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCY dot zapytania ofertowego nr 25/03/2019

Informacja o wyniku postępowania wybory przez Zamawiającego FiM Consulting Sp. z o.o. najkorzystniejszej oferty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”, 1. Oś priorytetowa: „Badania i innowacje”.

Wyniki postępowania wyboru wykonawcy 25-03-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/03/2019

Zapytanie ofertowe z dn. 26.03.2019r.

Zal-1-Formularz-ofertowy 26.03.2019

Zal-2-Sytuacja-ekonomiczna-i-finansowa 26.03.2019

Zal-3-Powiazania 26.03.2019

WYNIKI POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCY dot zapytania ofertowego nr 26/03/2019

Postępowanie ofertowe zostało anulowane.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/05/2019

Zapytanie ofertowe z dn. 31.05.2019

Zal-1-Formularz-ofertowy 31.05.2019

Zal-2-Sytuacja-ekonomiczna-i-finansowa 31.05.2019

Zal-3-Powiazania 31.05.2019

Zal-4-Wymagania 31.05.2019

WYNIKI POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCY dot zapytania ofertowego nr 31/05/2019

Postępowanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte ze względu na zbyt duże rozbieżności cenowe w przesłanych ofertach.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/08/2019

Zapytanie ofertowe z dn. 14.08.2019r

Zalacznik nr 1- Formularz ofertowy 14.08.2019

Zalacznik nr 2 – Oswiadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej 14.08.2019

Zalacznik nr 3 – Oswiadczenie o braku powiazan kapitalowych lub osobowych 14.08.2019

Zalacznik nr 4 – Oswiadczenie o spelnieniu wymagan 14.08.2019

Zalacznik nr 5 – Wzor Umowy 14.08.2019

WYNIKI POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCY dot zapytania ofertowego nr 14/08/2019

Informacja o wyniku postępowania wybory przez Zamawiającego FiM Consulting Sp. z o.o. najkorzystniejszej oferty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”, 1. Oś priorytetowa: „Badania i innowacje”.

Wyniki postepowania wyboru wykonawcy 14.08.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/01/2020

Zapytanie Ofertowe z dn. 31.01.2020r.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

WYNIKI POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCY dot zapytania ofertowego nr 31/01/2020

Postępowanie ofertowe zostaje nierozstrzygnięte, ponieważ wpłynęły oferty które nie do końca spełniają oczekiwania i potrzeby Beneficjenta. Zapytanie ofertowe zostanie opublikowane ponownie z doprecyzowanymi parametrami przedmiotu zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/04/2020

Zapytanie Ofertowe z dn. 16.04.2020r.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 16.04.2020

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej 16.04.2020

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 16.04.2020

WYNIKI POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCY dot zapytania ofertowego nr 16/04/2020

Informacja o wyniku postępowania wybory przez Zamawiającego FiM Consulting Sp. z o.o. najkorzystniejszej oferty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”, 1. Oś priorytetowa: „Badania i innowacje”.

Wyniki postepowania wyboru wykonawcy 16.04.2020

 

FiM Consulting Sp. z o.o. informuje, że  zawarł umowę nr  POPW.01.04.00-06-0001/20-00 na realizację projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy FiM Consulting Sp. z o. o. poprzez wdrożenie zaleceń wynikających z opracowanej strategii wzorniczej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję II etap. 

Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie potencjału i innowacyjności FiM Consulting Sp. z o.o. poprzez rozwój usług consultingowych z wykorzystaniem technologii informatycznych i autorskich narzędzi analitycznych. Oczekiwane efekty realizacji projektu to przede wszystkim: wdrożenie innowacji produktowej oraz elementów innowacji procesowej, organizacyjnej i marketingowej, rozwój wzornictwa w firmie, wzrost przychodów ze sprzedaży nowego produktu, zwiększenie potencjału technologicznego przedsiębiorstwa, wypracowanie nowych wzorców działań projektowych oraz zarządczych w przedsiębiorstwie, uporządkowanie obecnych i wypracowanie nowych działań promocyjnych i marketingowych.

Wartość projektu: 3 124 200zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 720 000zł