FIM Consulting

Zapytania Ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/07/2017

Zapraszamy do składania ofert na zakup usługi polegającej na zgłoszeniu wynalazku w procedurze międzynarodowej PCT w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Zgłoszenie wynalazku w procedurze międzynarodowej PCT związanego z metodyką oceny efektywności przedsiębiorstw opartą o specjalistyczne dedykowane  oprogramowanie” dofinansowanego w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2-Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej

Załącznik nr 3-Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

Wynalazek 234P