FIM Consulting

Konferencje i szkolenia

Szkolenia

Webinaria

Szkolenia otwarte

FiM consulting prowadzi szkolenia otwarte pt.: „Systemowe zarządzanie przyszłością”

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat przekrojowego ujęcia całego procesu: planowania monitorowania i motywowania. Program szkolenia:

1. Analiza i diagnostyka biznesu

 • Diagnostyka wskaźnikowa i benchmarking
 • Analiza potencjału zysku portfela produktów i klientów
 • Analiza ABC produktów i klientów
 • Analiza cyklu życia produktów – matryca BCG
 • Analiza portfela klientów – Zysk vs. Potencjał rozwoju sprzedaży

2. Symulacje i definiowanie strategii

 • Maksymalizacja zysku – czy i kiedy opłaca się sprzedawać produkty poniżej kosztu wytworzenia?
 • Marżowy rachunek wyników produktów i klientów
 • Symulacje zysku, wąskich gardeł, niewykorzystanego potencjału
 • Wyznaczanie progów rentowności produktów i minimalnej partii produkcji
 • Kształtowanie polityki cenowo-rabatowej

3. Zamknięta pętla systemowego zarządzania zyskiem

 • Planowanie sprzedaży
 • Kalkulacja zapotrzebowania na zasoby
 • Ocena planowanego zysku, wąskich gardeł, niewykorzystanego potencjału
 • Budżetowanie działalności operacyjnej
 • Monitorowanie i Motywowanie managerów

4. Wdrożenie systemowego zarządzania przyszłością

Jeżeli chcieliby państwo dowiedzieć się więcej na temat szkolenia „Systemowe zarządzanie przyszłością” oraz otrzymać formularz zgłoszeniowy zapraszamy do kontaktu.

Webinarium, 18 Maja 2017, godz. 10.30

Dane Osobowe

Wobec faktu, iż korzystanie z Usług FiM Consulting Sp. z o.o., może się łączyć z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami („Dane Osobowe”, „Dane”). Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: „RODO”) informuję, iż:
 1. Administratorem Danych Osobowych jest FiM Consulting Sp. z o.o., ul. Szymczaka 5c, 01-227 Warszawa (FIM)
 2. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone w przepisach prawa.
 3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:
  1. zawarcia i realizacji umów m. in. szkoleniowych, doradczych, wdrożeniowych, analitycznych, związanych z przetwarzaniem danych itp. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umów, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  3. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń pomiędzy kontrahentem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku stosowania monitoringu i przetwarzania danych w postaci wizerunku – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  4. realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  5. marketingu produktów i usług własnych poprzez przesyłanie drogą elektroniczną informacji o promocjach, nowościach - na podstawie – art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
  6. statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO
  7. w innych celach, szczegółowo określonych w odrębnych klauzulach informacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizacji wybranych celów przetwarzania, a brak podania danych osobowych:
  1. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt. 3 lit. a)  powyżej – uniemożliwi zawarcie i realizację umowy,
  2. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. d) powyżej - uniemożliwi wykonanie usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej,
  3. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. e) powyżej - nie spowoduje negatywnych konsekwencji,
  4. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. b), c), f) powyżej - uniemożliwi realizację wskazanych celów.
 5. Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych celów po czym dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi. Administrator może przechowywać Dane Osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych określona w art. 6 ust. 1 RODO.
 6. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa Ponadto Dane Osobowe mogą być powierzone innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia zgodnie z art. 28 RODO, jeżeli ich współpraca z FIM będzie uzasadniona opisanymi powyżej celami przetwarzania (np. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT), w tym także dostawcom i serwisantom. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu produktów i usług własnych poprzez przesyłanie drogą elektroniczną informacji o promocjach, nowościach odbiorcami Danych mogą być także , agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych FIM.
 7. Macie Państwo prawo: dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, a w przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody - także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 9. Dane Osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Kontakt do Administratora Danych Osobowych FIM: biuro@fim.pl.
 11. Dane Osobowe będą/nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Skontaktuj się z nami

FiM Consulting Sp. z o. o.
ul. Szymczaka 5 lok. C
01-227 Warszawa

Telefon: +48 22 862 90 70
FAX: +48 22 631 37 66
E-mail: biuro@fim.pl

Formularz kontaktowy