Aktualności

EFRR PAR polwschP

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/11/2018

W związku z ubieganiem się przez firmę FiM Consulting Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu pt. “Przeprowadzenie audytu i opracowanie strategii wzorniczej dla FiM Consulting Sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działania 1.4. „Wzór na konkurencję” –etap I, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla FiM Consulting Sp. z o.o. w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe FiM

Zalaczniki do Zapytania ofertowego FiM

WYNIKI POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCY dot zapytania ofertowego nr 20/11/2018

Informacja o wyniku postępowania wybory przez Zamawiającego FiM Consulting Sp. z o.o. najkorzystniejszej oferty w ramach Działania 1.4. „Wzór na konkurencję” –etap I, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Wyniki postępowania wyboru wykonawcy

FiM Consulting Sp. z o.o. informuje, że  zawarł umowę nr  POPW.01.04.00-06-0024/18-00 na realizację projektu pn. „Przeprowadzenie audytu i opracowanie strategii wzorniczej dla FiM Consulting Sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję, I Etap. 

Opis projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy FiM Consulting Sp. z o.o., która należy do sektora MSP. Wzmocnienie konkurencyjności mogłoby się odbyć poprzez zwiększenie potencjału firmy w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrostu wykorzystywania wzornictwa w swojej działalności. Dzięki takim działaniom będzie możliwe wdrożenie nowych produktów na rynek. Do tego celu niezbędne jest przeprowadzenie audytu wzorniczego przez zewnętrznego Wykonawcę, który na podstawie przeprowadzonych analiz opracuje strategię wzorniczą dla naszej firmy. Opracowana strategia wzornicza posłuży do podjęcia dalszych działań i wdrożenia zarekomendowanych zmian, tak aby FiM Consulting Sp. z o.o. stała się bardziej konkurencyjna i innowacyjna.

W efekcie realizacji projektu FiM Consulting Sp. z o.o. oczekuje kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmującego przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej na podstawie której poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego wdrożona zostanie innowacja, co przyczyni się do poprawy konkurencyjności na rynku i sytuacji finansowej firmy. Będzie to możliwe dzięki rozpoznaniu braków wzorniczych oraz wdrożeniu rekomendacji wynikających z opracowanej strategii.

Wartość projektu: 68 000,00zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 46 991,86zł

 

EFRR

FiM Consulting Sp. z o.o. informuje, że  zawarł umowę nr  RPLU.01.03.00-06-0016/18-00 na realizację projektu pn. „Centrum Badawczo-Rozwojowe FiM Consulting Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie: 1.3, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis projektu: Celem projektu jest rozwój działalności badawczo-rozwojowej FiM Consulting Sp. z o.o. poprzez powołanie w Lublinie nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego. W ramach Centrum B+R Spółka będzie świadczyła usługi badawczo-rozwojowe na rzecz innych podmiotów (głównie przedsiębiorstw produkcyjnych) oraz będzie prowadzić prace nad nowymi produktami i usługami podnoszących konkurencyjność Spółki i regionu. Projekt będzie realizowany poprzez inwestycje w środki trwałe i WNiP oraz nabycie odpowiedniej wiedzy technicznej. Wydatki kwalifikowane projektu będą współfinansowane przez Unię Europejską w ramach EFRR. Uzasadnieniem dla realizacji interwencji jest potrzeba zwiększenia prorynkowej aktywności badawczej przedsiębiorstw. W ramach realizacji projektu powstanie system informatyczny do badania efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw i ich procesów. System ten będzie stanowił narzędzie badawcze do prowadzenia prac badawczych nad zoptymalizowaniem zarządzania informacją w ramach inteligentnych sieci w przedsiębiorstwach. Będzie to narzędzie informatyczne działające w chmurze, które pozwoli planować i monitorować całe przedsiębiorstwo i procesy w nim zachodzące, w celu prowadzenia badań nad optymalizacją.

W efekcie realizacji projektu powstanie nowe miejsce pracy na stanowisku badawczym, zostanie nawiązana współpraca z jednostką naukową i firmami z sektora MSP w obszarze działalności Centrum oraz wzrosną nakłady na działalność B+R.

Czas realizacji projektu to 36 m-cy.

Wartość projektu: 3 534 601,80zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 008 272,00zł

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/01/2019

Zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2019r. aktualizacja

Zal-1-Formularz-ofertowy

Zal-2-Sytuacja-ekonomiczna-i-finansowa

Zal-3-Powiazania

WYNIKI POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCY dot zapytania ofertowego nr 02/01/2019

Postępowanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte ze względu na zbyt duże rozbieżności cenowe w przesłanych ofertach.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/01/2019

Zapytanie ofertowe z dnia 18.01.20019r.

Zal-1-Formularz-ofertowy

Zal-2-Sytuacja-ekonomiczna-i-finansowa

Zal-3-Powiazania

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCY dot zapytania ofertowego nr 18/01/2019

Informacja o wyniku postępowania wybory przez Zamawiającego FiM Consulting Sp. z o.o. najkorzystniejszej oferty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”, 1. Oś priorytetowa: „Badania i innowacje”.

Wyniki postępowania wyboru wykonawcy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/02/2019

Zapytanie ofertowe z dnia 15.02.2019r. 

Zapytanie ofertowe z dnia 15.02.2019r. zmiana terminu skladania ofert

Zal-1-Formularz-ofertowy

Zal-2-Sytuacja-ekonomiczna-i-finansowa

Zal-3-Powiazania

WYNIKI POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCY dot zapytania ofertowego nr 15/02/2019

Informacja o wyniku postępowania wybory przez Zamawiającego FiM Consulting Sp. z o.o. najkorzystniejszej oferty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”, 1. Oś priorytetowa: „Badania i innowacje”.

Wyniki postępowania wyboru wykonawcy 15.02.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25/03/2019

Zapytanie ofertowe z dn. 25.03.2019r.

Zal-1-Formularz-ofertowy 25.03.2019

Zal-2-Sytuacja-ekonomiczna-i-finansowa 25.03.2019

Zal-3-Powiazania 25.03.2019

WYNIKI POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCY dot zapytania ofertowego nr 25/03/2019

Informacja o wyniku postępowania wybory przez Zamawiającego FiM Consulting Sp. z o.o. najkorzystniejszej oferty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”, 1. Oś priorytetowa: „Badania i innowacje”.

Wyniki postępowania wyboru wykonawcy 25-03-2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/03/2019

Zapytanie ofertowe z dn. 26.03.2019r.

Zal-1-Formularz-ofertowy 26.03.2019

Zal-2-Sytuacja-ekonomiczna-i-finansowa 26.03.2019

Zal-3-Powiazania 26.03.2019

WYNIKI POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCY dot zapytania ofertowego nr 26/03/2019

Postępowanie ofertowe zostało anulowane.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/05/2019

Zapytanie ofertowe z dn. 31.05.2019

Zal-1-Formularz-ofertowy 31.05.2019

Zal-2-Sytuacja-ekonomiczna-i-finansowa 31.05.2019

Zal-3-Powiazania 31.05.2019

Zal-4-Wymagania 31.05.2019

WYNIKI POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCY dot zapytania ofertowego nr 31/05/2019

Postępowanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte ze względu na zbyt duże rozbieżności cenowe w przesłanych ofertach.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/08/2019

Zapytanie ofertowe z dn. 14.08.2019r

Zalacznik nr 1- Formularz ofertowy 14.08.2019

Zalacznik nr 2 – Oswiadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej 14.08.2019

Zalacznik nr 3 – Oswiadczenie o braku powiazan kapitalowych lub osobowych 14.08.2019

Zalacznik nr 4 – Oswiadczenie o spelnieniu wymagan 14.08.2019

Zalacznik nr 5 – Wzor Umowy 14.08.2019

WYNIKI POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCY dot zapytania ofertowego nr 14/08/2019

Informacja o wyniku postępowania wybory przez Zamawiającego FiM Consulting Sp. z o.o. najkorzystniejszej oferty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”, 1. Oś priorytetowa: „Badania i innowacje”.

Wyniki postepowania wyboru wykonawcy 14.08.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/01/2020

Zapytanie Ofertowe z dn. 31.01.2020r.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

WYNIKI POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCY dot zapytania ofertowego nr 31/01/2020

Postępowanie ofertowe zostaje nierozstrzygnięte, ponieważ wpłynęły oferty które nie do końca spełniają oczekiwania i potrzeby Beneficjenta. Zapytanie ofertowe zostanie opublikowane ponownie z doprecyzowanymi parametrami przedmiotu zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/04/2020

Zapytanie Ofertowe z dn. 16.04.2020r.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 16.04.2020

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej 16.04.2020

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 16.04.2020

WYNIKI POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCY dot zapytania ofertowego nr 16/04/2020

Informacja o wyniku postępowania wybory przez Zamawiającego FiM Consulting Sp. z o.o. najkorzystniejszej oferty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 1.3 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach”, 1. Oś priorytetowa: „Badania i innowacje”.

Wyniki postepowania wyboru wykonawcy 16.04.2020